Ontcijfer de Financiële Geheimen van Jouw onderneming

Als trotse eigenaar van een bedrijf sta je elke dag voor nieuwe uitdagingen. Maar wist je dat de sleutel tot succes vaak verborgen ligt in je financiële overzichten? Inzicht in je financiën is cruciaal. De balans, winst-en-verliesrekening, en kasstroomoverzicht zijn niet zomaar papierwerk; ze zijn de bouwstenen van je bedrijfssucces.
zzpcijfers

zzpcijfers

Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Balans

Een balans is een financieel overzicht dat de financiële positie van een onderneming op een specifiek moment weergeeft. Het toont de activa, passiva en het eigen vermogen van de onderneming:

  • Activa: Dit zijn de middelen die in bezit zijn van de onderneming en die in de toekomst economische voordelen kunnen opleveren. Activa worden meestal onderverdeeld in vlottende activa (zoals kasgeld, voorraden en debiteuren) en vaste activa (zoals gebouwen, machines en apparatuur).

  • Passiva: Dit zijn de schulden en verplichtingen van de onderneming, d.w.z. wat de onderneming verschuldigd is aan derden. Passiva worden vaak onderverdeeld in kortlopende passiva (schulden die binnen een jaar moeten worden betaald) en langlopende passiva (schulden die na meer dan een jaar moeten worden betaald).

  • Eigen Vermogen: Dit vertegenwoordigt het resterende belang in de activa van de onderneming nadat alle passiva zijn afgetrokken. Het omvat zaken zoals ingebracht kapitaal en ingehouden winsten.

De formule voor een balans is: Activa = Passiva + Eigen Vermogen.

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht, ook wel cashflowoverzicht genoemd, geeft een gedetailleerd beeld van hoe en wanneer geld in en uit de onderneming stroomt over een bepaalde periode. Het helpt bij het beoordelen van de liquiditeit, de solvabiliteit en de financiële flexibiliteit van de onderneming. Het kasstroomoverzicht is onderverdeeld in drie activiteiten:

  • Operationele Activiteiten: Dit zijn de primaire activiteiten van de onderneming en omvatten de inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de kernbedrijfsactiviteiten.

  • Investeringsactiviteiten: Dit betreft de aankoop en verkoop van langetermijnactiva, zoals vaste activa en investeringen, en geeft inzicht in hoe een onderneming haar kapitaal investeert.

  • Financieringsactiviteiten: Dit omvat transacties die invloed hebben op het eigen vermogen en de schulden van de onderneming, zoals de uitgifte van aandelen, de terugbetaling van schulden en dividenduitkeringen.

Het kasstroomoverzicht laat zien hoe de kaspositie van de onderneming verandert als gevolg van deze drie soorten activiteiten en biedt inzicht in het vermogen van de onderneming om schulden te betalen, dividenden uit te keren en te investeren in nieuwe kansen.

Winst-en-verliesrekening:

Hier zie je duidelijk wat er binnenkomt en uitgaat. Het doel is simpel: zorg dat je meer verdient dan je uitgeeft. Deze eenvoudige regel is de basis van elke succesvolle onderneming.

Mis je kans niet om je onderneming naar het volgende niveau te tillen. Met de juiste kennis en ondersteuning van ZZP Cijfers sta je sterk.